Naše služby

Základní činnosti společnosti AP INVESTING s.r.o. se dotýkají všech etap projektu od přípravy přes realizaci projektu až po jeho závěrečné vyhodnocení,a to především vodohospodářských staveb. Poskytované služby zahrnující inženýrskou i finanční přípravu staveb, výkon stavebního dozoru v průběhu výstavby a závěrečné vyhodnocení projektu. Jedná se především o tyto poskytované služby:

 • Odborné a finanční poradenství
  • Finanční analýzy
  • Ekonomické analýzy
  • Finanční projekty
 • Žádost o dotace
  • Žádosti o dotace se SFŽP, MZe, MMR
  • Žádosti o dotace z CBC PHARE
  • Žádosti o dotace z fondů EU
 • Projektové podklady
  • Výpisy a identifikace pozemků
 • Činnosti během stavby
  • Management staveb
  • Autorský dozor
  • Rozpočtový a cenový dohled
 • Inženýrská činnost
  • Inženýrská činnosti na úrovni územního řízení
  • Inženýrská činnosti na úrovni stavebního řízení
  • Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou
  • Stavební dozor
  • Kompletační činnost
  • Pořádání veřejných soutěží
Profil služeb, prováděné práce a činnost společnosti:

Inženýrská a poradenská činnost staveb:

 • prohlídka terénu a spolupůsobení se zastavěním území
 • prověření možností financování
 • zajištění veškeré projektové dokumentace
 • vyřízení územního rozhodnutí
 • zpracování žádosti na dotace – SFŽP, MF, MZe, atd.
 • zpracování žádosti na dotace se zahraniční účastí – Phare, ISPA, SAPARD, OPI, Kohezní fondy, Strukturální fondy
 • zpracování finančních projektů
 • zabezpečení vynětí ze ZPF,LPF
 • vyřízení stavebního povolení
 • zajištění výběrového řízení dle zák. o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb.
 • poradenská činnost při uzavírání smlouvy se zhotoviteli stavby
 • poradenská činnost při uzavírání smlouvy s  dotačními orgány
 • výkon stavebního dozoru investora v průběhu stavby s důrazem na dohled nad požitím dotačních prostředků
 • zajištění  zdárného průběhu kolaudace i povolení zkušebního provozu
 • vyhodnocení poskytnutých dotací


Poradenská činnost pro zajištění financí na infrastrukturu obcí

Průzkumy terénu a konzultace s cílem zvolit nejvhodnější zajištění infrastruktury a zástavby pro dané území
Prověření možností získání finanční podpory ze zdrojů ČR i EU, výhodných úvěrů pro realizaci posuzovaných záměrů.
Zpracování žádostí o dotace dle druhu stavby:

 • kanalizace a ČOV– SFŽP, Phare, POI, MZe
 • drobné vodohospodářské investice – AOPK
 • vodovody – Mze
 • bytová výstavba – MMR
 • infrastruktura obcí – programy ISPA, Phare, SAPARD, OPI, Kohezní fondy, Strukturální fondy Mze
 • obecně – dle požadavků poskytovatele (nové formy přeshraniční spolupráce)

Vypracování finančních projektů k žádostem o dotaci (vodovody a drobné vodohospodářské investice)

Vypracování odborných posudků pro dotace ze SFŽP

Vypracování analýz dle metodiky Mžp pro dotace z OPI

Zpracovávání platebních kalendářů k poskytování dotací

Vyhodnocení dotací dle požadavků poskytovatele

Spolupráce při uzavírání smluv s dodavateli s cílem sestavit platební kalendář v souladu s termíny poskytování dotací a finančními možnostmi investorů

Již nyní jsme schopni pracovat úspěšně na projektech, které se ucházejí o dotace z fondů EU (PHARE, ISPA, fondy soudržnosti, strukturální fondy). Chceme využít příležitosti, které se naskytují vstupem České republiky do EU a tím i umožnit využít příležitosti investorům při zajišťování financování staveb z fondů EU.


Zadávání veřejných zakázek

Kompletní zajištění výběru dodavatele dle požadavků investora dle zák. č. 40/2004 Sb. v platném znění.

Spolupráce při volbě způsobu zadání – prověření možností zjednodušeného zadání veřejné zakázky

Zajištění zveřejnění všech zákonem požadovaných formulářů na centrální adrese

Organizace výběrového řízení – především jednání hodnotící komise včetně požadovaných zápisů

Poradenská činnost – spolupráce při uzavírání smluv s vybraným dodavatelem, aplikace vhodnosti financování stavby s ohledem na poskytování dotací atd.
Zveřejnění výsledku výběrového řízení


Stavební dozor staveb

Kontrola dodržování kvality prací při realizaci stavby

Kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace, podle podmínek vydaných rozhodnutí, podle podmínek uvedených ve smlouvách a podle platných technických norem.

Kontrola činností a průběhu realizace ve vazbě na poskytnuté finanční prostředky z dotačních orgánů, účast na kontrolách s dotačními orgány a poradenská činnost s cílem zabezpečení bezproblémového průběhu realizace a výslednému definitivnímu přiznání dotací.

Sledování obsahu stavebního  a montážního deníku, kontrola řádného vedení a zapisování stanovisek k zapsaným problémům.

Zapisování zjištěných nedostatků a problémů do stavebního a montážního deníku.

Kontrola provedení prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Kontrola provádění předepsaných zkoušek  materiálů a konstrukcí.

Organizace kontrolních dnů dle potřeby a postupu výstavby.

Kontrola oprávněnosti zhotovitele k vystavění dílčích faktur dle smlouvy o dílo a potvrzení jejich správnosti.

Projednání navržených víceprací a méněprací s účastníky výstavby, zejména s investorem.

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při kolaudaci.

Účast na zkušebním provozu a zkouškách.

Příprava podkladů ke kolaudaci v průběhu výstavby a vyhodnocení stavby.

Cílem  je zajištění komplexních služeb při projektové, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu a řízení staveb.