Obory činnosti


Oblasti působnosti ve stavebnictví

Při založení firmy se jednalo zejména o vodohospodářské stavby - stokování a kanalizace, čištění odpadních vod a zásobování vodou. Během vývoje se oblast zájmu a schopností firmy rozšiřovala. Dnes je firma schopna zajistit kompletní inženýrské činnosti a stavební management v těchto odvětvích:

 • Stokování a kanalizace
 • Čištění odpadních vod
 • Zásobování vodou
 • Inženýrské a podzemní stavby
 • Trubní vedení a zásobníky vody
 • Životní prostředí
  • Hodnocení vlivu na životní prostředí – E.I.A.
  • Ekologické audity
  • Rizikové analýzy
  • Hlukové studie
  • Rozptylové studie
 • Krajinné inženýrství
 • Dopravní stavby – komunikace
 • Pozemní stavby
  • Pozemní průmyslové stavby
  • Občanské a bytové stavby
Profil inženýrských služeb

Cílem je zajištění komplexních služeb při projektové, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu a řízení staveb.

 • Žádosti o dotace ze SFŽP, Mze, MMR
 • Žádosti o dotace z CBC PHARE
 • Žádosti o dotace z fondů EU (ISPA, Fond soudržnosti, Strukturální fondy)
 • Odborné a finanční poradenství
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Finanční projekty
 • Technicko-ekonomické studie
 • Projekty pro stavební povolení
 • Tendrová dokumentace (včetně dokumentace podle FIDIC)
 • Stavební dozor, rozpočtový a cenový dohled
 • Inženýrská a kompletační činnost
 • Řízení staveb (dodávky na klíč)
 • Zajištění a vyhodnocení soutěží, výběr dodavatelů
 • Manipulační a provozní řády
 • Automatizované systémy řízení a provozu
 • Optimalizace provozu stávající vodovodních a stokových sítí a čistíren odpadních vod
Spektrum zákazníků

Jako referenci zde uvádíme oblast zákazníků, investorů pro které jsme za dobu činnosti již poskytovali naše služby. V oblasti místní správy se jedná o investory zejména z jižní Moravy i severní Moravy, jižních, středních a východních Čech, jižního Slovenska, Rakouska:

 • Města a obce ČR
 • Svazky a Sdružení obcí
 • Krajské úřady
 • Okresní úřady, referáty životního prostředí a regionálního rozvoje ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
 • Provozovatelé vodovodů a kanalizací v různých regionech ČR
 • Provozovatelé vodovodů a kanalizací na Slovensku
 • Soukromí investoři z České republiky, Rakouska, Německa
 • Stavební firmy
 • Ostatní