AP INVESTING, s.r.o.

Politika kvality, environmentu a BOZP

 

Politika integrovaného systému managementu společnosti AP INVESTING, s.r.o. vychází z poslání společnosti a vytyčené vize a v jejich rámci chce reagovat na měnící se potřeby a požadavky  zákazníků a dalších zainteresovaných stran a jejich očekávání ovlivňující směr všech  aktivit  společnosti.  Ochranu  životního  prostředí  a bezpečnost a ochranu  zdraví pracovníků  při   práci   považuje   naše   společnost   nejen   za   podstatnou  část  svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám.

 

Rozhodujícím  faktorem,  ovlivňujícím  spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti, je  kvalita  poskytovaných  služeb,  jejíž nedílnou součástí je i aktivní přístup ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků při práci.

 

Svou politiku ISM společnost AP INVESTING, s.r.o. zaměřuje na:

 • péči o rostoucí spokojenost zákazníků, což je předpokladem k prosperitě společnosti a zlepšení konkurenceschopnosti, a proto naším zákazníkům nabízíme vysokou úroveň služeb v oblastech:
 •           přípravy staveb,
 •           poradenské činnosti pro zabezpečování financování staveb,
 •           včetně vyhodnocení dotací,
 •           zastupování investorů při organizování veřejných zakázek,
 •           stavebního dozoru,
 •           činnosti koordinátora BOZP na staveništích,
 •           inženýrské činnosti po ukončení stavby, aby trvale uspokojovaly jejich požadavky a předpokládaná očekávání.
 • každého pracovníka a spolupracovníka, jakožto důležitého faktoru našeho úspěchu, aby byl:
 •           motivovaný a spokojený,
 •           měl vysokou odbornou úroveň,
 •           byl si vědom svého podílu odpovědnosti,
 •           byl si vědom dopadu svých činností na životní prostředí což je předpokladem dosahování trvalé prosperity společnosti a  jejího  šetrného chování k životnímu prostředí a plnění požadavků na BOZP.
 • integrovaný systém managementu, jakožto  nástroj  zabezpečování  a  prokazování  kvality  poskytovaných služeb. V průběhu  poskytování  služeb budeme využívat metody a postupy  šetrné  k životnímu prostředí, doporučovat tyto environmentálně  šetrné  postupy  svým zákazníkům a vyžadovat je od svých dodavatelů. Důsledně předcházet haváriím, skoro nehodám  a  situacím,  jejichž  důsledky by mohly  mít  negativní dopad na zdraví pracovníků. Přitom budeme vycházet zejména z preventivních přístupů.
 • na  neustálé zlepšování  certifikovaného integrovaného systému managementu a zlepšování efektivnosti procesů ve společnosti realizovaných.
 • zvyšování náročnosti vůči našim  dodavatelům a upřednostňování  dodavatelů s certifikovaným systémem managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP.
 • důsledné  plnění  veškerých  zákonných  požadavků a  právních a jiných předpisů týkajících  se  našich služeb. Především  pak při naplňování  potřeb a požadavků našich  zákazníků,  které  jsou z velké  části definovány také právními požadavky na  ochranu  životního  prostředí  a  BOZP.   Budeme  se snažit  snižovat  možné negativní  dopady  na  životní  prostředí způsobené činnostmi našimi nebo našich zákazníků i nad   rámec   těchto   právních  předpisů  a  snižovat  rizika  BOZP na akceptovatelnou úroveň.

Vedení   společnosti   se  ztotožňuje  s  požadavky   kladenými  na   integrovaný   systém managementu  normami  ČSN EN ISO 9001,  ČSN EN ISO 14001 a  ČSN OHSAS 18001.  Politiku  managementu  uplatňuje ve  své  každodenní  výkonné  i  rozhodovací činnosti a ostatním pracovníkům chce jít příkladem.

 

Nahrazuje RVS č. 02/2009

Účinnost od 9. 5. 2011